Кримінально-процесуальний кодекс
України


Розділ перший ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Призначення Кримінально-процесуального кодексу України
Стаття 2. Завдання кримінального судочинства
Стаття 3. Чинність кримінально-процесуального закону
Стаття 4. Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин
Стаття 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом
Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі
Стаття 7. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки
Стаття 7-1. Закриття кримінальної справи у зв’язку з дійовим каяттям, з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим, із застосуванням примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки або із закінченням строків давності
Стаття 7-2. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям
Стаття 7-3. Порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність
Стаття 8. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим
Стаття 9. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру
Стаття 10. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки
Стаття 11. Відмова в передачі на поруки
Стаття 11-1 Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
Стаття 12. Оскарження потерпілим рішення суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки, дійовим каяттям, застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки та із закінченням строків давності
Стаття 13. Відновлення справи при відмові від поручительства
Стаття 14. Недоторканність особи
Стаття 14-1. Недоторканність житла, охорона особистого життя громадян, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, банківських вкладів та рахунків
Стаття 15. Здійснення правосуддя тільки судом
Стаття 16. Здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом
Стаття 16-1. Змагальність і диспозитивність
Стаття 16-2. Автоматизована система документообігу суду
Стаття 17. Колегіальний і одноособовий розгляд справ
Стаття 18. Незалежність суддів і підкорення їх тільки законові
Стаття 19. Мова, якою провадиться судочинство
Стаття 20. Гласність судового розгляду
Стаття 21. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист
Стаття 22. Всебічне, повне і об’єктивне дослідження обставин справи
Стаття 23. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину
Стаття 23-1. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора в кримінальній справі
Стаття 23-2. Окрема ухвала (постанова) суду
Стаття 25. Прокурорський нагляд в кримінальному судочинстві
Стаття 26. Об’єднання і виділення справ
Стаття 27. Притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого
Стаття 28. Цивільний позов у кримінальній справі
Стаття 29. Забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна
Стаття 31. Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав 23
Стаття 32. Роз’яснення значення термінів Кодексу

Глава 2 ПІДСУДНІСТЬ
Стаття 33. Суд першої інстанції
Стаття 37. Територіальна підсудність
Стаття 38. Передача справи з одного суду до іншого
Стаття 39. Визначення підсудності справ, які належать до компетенції декількох однойменних судів
Стаття 40. Визначення підсудності справ, які належать до компетенції різнойменних судів
Стаття 41. Направлення справи за підсудністю
Стаття 42. Недопустимість спорів про підсудність

Глава 3 УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
Стаття 43. Обвинувачений і його права
Стаття 43-1. Підозрюваний
Стаття 44. Захисник
Стаття 45. Обов’язкова участь захисника
Стаття 46. Відмова від захисника і його заміна
Стаття 47. Порядок запрошення і призначення захисника
Стаття 48. Обов’язки і права захисника
Стаття 49. Потерпілий
Стаття 50. Цивільний позивач
Стаття 51. Цивільний відповідач
Стаття 52. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача
Стаття 52-1. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
Стаття 52-2. Права і обов’язки осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки
Стаття 52-3. Нерозголошення відомостей про особу, щодо якої здійснюються заходи безпеки
Стаття 52-4. Порядок скасування заходів безпеки
Стаття 52-5. Оскарження рішень про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування
Стаття 53. Обов’язок роз’яснення і забезпечення прав особам, які беруть участь у справі 35
Стаття 53-1. Обов’язок органу дізнання, слідчого, прокурора і суду щодо вжиття заходів до відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями 35
Стаття 53-2. Обов’язок органу дізнання, слідчого, прокурора і суду під час виборчого процесу

Глава 4 ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Стаття 54. Обставини, що виключають участь судді в розгляді справи
Стаття 55. Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи
Стаття 56. Відвід судді
Стаття 57. Порядок вирішення заявленого відводу
Стаття 58. Відвід прокурора 37
Стаття 60. Відвід слідчого і особи, яка провадить дізнання
Стаття 61. Обставини, що виключають участь у справі захисника
Стаття 61-1. Усунення захисника від участі у справі
Стаття 62. Відвід перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання
Стаття 63. Обставини, що виключають участь у справі представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача

Глава 5 ДОКАЗИ
Стаття 64. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі
Стаття 65. Докази
Стаття 66. Збирання і подання доказів
Стаття 67. Оцінка доказів
Стаття 68. Показання свідків
Стаття 69. Особи, які не підлягають допиту як свідки і особи, які мають право відмовитися давати показання як свідки 41
Стаття 69-1. Права свідка
Стаття 70. Обов’язки свідка
Стаття 71. Відповідальність свідка
Стаття 72. Показання потерпілого
Стаття 73. Показання підозрюваного
Стаття 74. Показання обвинуваченого
Стаття 75. Висновок експерта
Стаття 76. Обов’язкове призначення експертизи
Стаття 77. Обов’язки і права експерта
Стаття 78. Речові докази
Стаття 79. Зберігання речових доказів
Стаття 80. Строки зберігання речових доказів
Стаття 81. Вирішення питання про речові докази
Стаття 82. Протоколи слідчих і судових дій та інші носії інформації щодо цих дій
Стаття 83. Документи

Глава 6 ПРОТОКОЛИ
Стаття 84. Обов’язковість ведення протоколу
Стаття 85. Протокол слідчої дії
Стаття 85-1. Застосування звукозапису при провадженні досудового слідства
Стаття 85-2. Застосування кінозйомки, відеозапису при проведенні слідчої дії
Стаття 87. Протокол судового засідання
Стаття 87-1. Порядок складання і оформлення протоколів та технічного запису
Стаття 88. Зауваження на протокол судового засідання
Стаття 88-1. Розгляд зауважень на протокол судового засідання
Стаття 88-2. Відтворення технічного запису судового засідання
Глава 7 СТРОКИ І СУДОВІ ВИТРАТИ
Стаття 89. Обчислення строків
Стаття 90. Поновлення строку
Стаття 91. Судові витрати
Стаття 92. Відшкодування витрат свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим
Стаття 93. Відшкодування судових витрат та оплата праці адвокатів
Стаття 93-1. Відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину

Розділ другиЙ
Глава 8 ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи
Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин
Стаття 96. Явка з повинною
Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду
Стаття 98. Порядок порушення справи
Стаття 98-1. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої порушено кримінальну справу
Стаття 98-2. Вручення чи направлення копії постанови про порушення кримінальної справи
Стаття 99. Відмова в порушенні справи
Стаття 99-1. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи
Стаття 100. Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи

Глава 9 ОРГАНИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 101. Органи дізнання
Стаття 102. Органи досудового слідства

Глава 10 ДІЗНАННЯ
Стаття 103. Повноваження органів дізнання
Стаття 104. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах
Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину
Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину
Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину
Стаття 108. Строки провадження дізнання
Стаття 109. Закінчення дізнання
Стаття 110. Оскарження дій і постанов органів дізнання

Глава 11 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 111. Провадження досудового слідства
Стаття 112. Підслідність
Стаття 113. Початок провадження досудового слідства
Стаття 114. Повноваження слідчого
Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу
Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину
Стаття 116. Місце провадження досудового слідства
Стаття 117. Розв’язання спорів про підслідність
Стаття 118. Окремі доручення
Стаття 119. Провадження слідства в справі декількома слідчими
Стаття 120. Строки досудового слідства
Стаття 121. Недопустимість розголошення даних досудового слідства
Стаття 122. Порядок роз’яснення прав потерпілому
Стаття 123. Визнання цивільним позивачем
Стаття 124. Притягнення як цивільного відповідача
Стаття 125. Обов’язок забезпечення цивільного позову і передбаченої законом конфіскації майна
Стаття 126. Порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна 18
Стаття 127. Залучення понятих
Стаття 128. Залучення перекладача
Стаття 128-1. Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій
Стаття 129. Розгляд клопотань слідчим
Стаття 130. Постанова слідчого і прокурора

Глава 12 ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ І ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО
Стаття 131. Притягнення як обвинуваченого
Стаття 132. Постанова про притягнення як обвинуваченого
Стаття 133. Строк пред’явлення обвинувачення
Стаття 134. Порядок виклику обвинуваченого
Стаття 135. Обов’язковість явки обвинуваченого
Стаття 136. Привід обвинуваченого
Стаття 137. Встановлення місця перебування обвинуваченого
Стаття 138. Оголошення розшуку обвинуваченого
Стаття 139. Розшук обвинуваченого
Стаття 140. Порядок пред’явлення обвинувачення
Стаття 141. Зміна і доповнення обвинувачення
Стаття 142. Роз’яснення обвинуваченому його прав на слідстві
Стаття 143. Допит обвинуваченого
Стаття 144. Пред’явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, а також особам, які визнані обмежено осудними та їх допит
Стаття 145. Протокол допиту обвинуваченого
Стаття 146. Власноручний запис обвинуваченим своїх показань
Стаття 147. Відсторонення обвинуваченого від посади

Глава 13 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів
Стаття 149. Запобіжні заходи
Стаття 150. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу
Стаття 151. Підписка про невиїзд
Стаття 152. Особиста порука
Стаття 153. Порядок вирішення питання про грошове стягнення з поручителя в разі ухилення обвинуваченого від явки до органів дізнання чи слідства
Стаття 154. Порука громадської організації або трудового колективу
Стаття 154-1. Застава
Стаття 155. Взяття під варту
Стаття 156. Строки тримання під вартою
Стаття 158. Виконання постанови про застосування як запобіжного заходу взяття під варту
Стаття 159. Заходи піклування про неповнолітніх дітей заарештованого
Стаття 160. Заходи по охороні майна ув’язненого
Стаття 161. Повідомлення про взяття обвинуваченого під варту
Стаття 162. Побачення з заарештованим
Стаття 163. Нагляд командування військової частини
Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу
Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу
Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу
Стаття 165-3. Порядок продовження строків тримання під вартою

Глава 14 ДОПИТ СВІДКА І ПОТЕРПІЛОГО
Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту
Стаття 167. Допит свідка
Стаття 168. Допит неповнолітнього свідка
Стаття 169. Допит німого або глухого свідка
Стаття 170. Протокол допиту свідка
Стаття 171. Виклик і допит потерпілого

Глава 15 ОЧНА СТАВКА, ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
Стаття 172. Очна ставка
Стаття 173. Проведення очної ставки
Стаття 174. Пред’явлення особи для впізнання
Стаття 175. Пред’явлення предметів для впізнання
Стаття 176. Протокол пред’явлення для впізнання

Глава 16 ОБШУК І ВИЇМКА
Стаття 177. Підстави для проведення обшуку та порядок надання згоди на його проведення
Стаття 178. Підстави для проведення виїмки та порядок надання згоди на її проведення
Стаття 179. Обов’язковість видачі предметів і документів
Стаття 180. Час проведення обшуку і виїмки
Стаття 181. Особи, в присутності яких провадяться обшук і виїмка
Стаття 182. Умови проведення обшуку і виїмки в приміщеннях дипломатичних представництв
Стаття 183. Порядок проведення обшуку і виїмки
Стаття 184. Обшук особи та виїмка у неї предметів і документів
Стаття 185. Нерозголошення обставин особистого життя обшукуваних
Стаття 186. Вилучення предметів і документів
Стаття 187. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
Стаття 187-1. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку
Стаття 188. Протокол обшуку і виїмки
Стаття 189. Обов’язковість вручення копії протоколу обшуку або виїмки

Глава 17 ОГЛЯД, ОСВІДУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ
Стаття 190. Проведення огляду
Стаття 191. Порядок проведення огляду
Стаття 192. Огляд трупа
Стаття 193. Проведення освідування
Стаття 194. Відтворення обстановки і обставин події
Стаття 195. Протокол огляду, освідування і відтворення обстановки та обставин події

Глава 18 ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Стаття 196. Порядок призначення експертизи
Стаття 197. Права обвинуваченого при призначенні і проведенні експертизи
Стаття 198. Проведення експертизи в експертній установі
Стаття 199. Одержання зразків для експертного дослідження
Стаття 200. Висновок експерта
Стаття 201. Допит експерта
Стаття 202. Пред’явлення обвинуваченому матеріалів експертизи
Стаття 203. Призначення додаткової або повторної експертизи
Стаття 204. Визначення психічного стану обвинуваченого
Стаття 205. Направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу

Глава 19 ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 206. Підстави та порядок зупинення слідства
Стаття 207. Зупинення слідства, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме
Стаття 208. Зупинення слідства при тимчасовому тяжкому захворюванні обвинуваченого
Стаття 209. Зупинення слідства, коли не встановлено особи, яка вчинила злочин
Стаття 210. Відновлення слідства
Стаття 211. Закриття справи, в якій слідство зупинено

Глава 20 ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 212. Форми закінчення досудового слідства
Стаття 213. Підстави до закриття справи
Стаття 214. Порядок закриття справи
Стаття 215. Оскарження постанови про закриття справи
Стаття 216. Відновлення слідства в закритій справі
Стаття 217. Ознайомлення потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача з матеріалами справи
Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред’явлення йому матеріалів справи
Стаття 219. Права захисника при ознайомленні з усіма матеріалами справи
Стаття 220. Протокол про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і про пред’явлення йому і його захисникові матеріалів справи
Стаття 221. Розв’язання клопотань, заявлених при ознайомленні з матеріалами справи
Стаття 222. Пред’явлення обвинуваченому та іншим учасникам процесу додаткових матеріалів слідства
Стаття 223. Обвинувальний висновок
Стаття 224. Додатки до обвинувального висновку
Стаття 225. Направлення справи прокуророві
Стаття 226. Закінчення досудового слідства у справах осіб, визнаних неосудними

Глава 21 НАГЛЯД ПРОКУРОРА ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 227. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства
Стаття 228. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком
Стаття 229. Рішення прокурора в справі з обвинувальним висновком
Стаття 230. Складання прокурором нового обвинувального висновку
Стаття 231. Зміна прокурором обвинувачення
Стаття 232. Направлення прокурором справи до суду
Стаття 232-1. Дії прокурора у справах, які надійшли до нього від слідчого щодо направлення в суд для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності
Стаття 233. Строк розгляду прокурором справ, що надійшли від органів дізнання або слідчого

Глава 22 ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СЛІДЧОГО І ПРОКУРОРА
Стаття 234. Оскарження дій слідчого
Стаття 235. Розв’язання скарг прокурором
Стаття 236. Оскарження дій прокурора
Стаття 236-1. Оскарження до суду постанови про відмову в порушенні справи
Стаття 236-2. Розгляд суддею скарги на постанову про відмову в порушенні справи
Стаття 236-5. Оскарження до суду постанови про закриття справи
Стаття 236-6. Розгляд суддею скарги на постанову про закриття справи
Стаття 236-7. Оскарження до суду постанови про порушення справи
Стаття 236-8. Розгляд судом скарги на постанову про порушення справи

Розділ третій ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
Глава 23 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДДЕЮ
Стаття 237. Питання, які з’ясовуються суддею при попередньому розгляді справи
Стаття 240. Порядок попереднього розгляду справи
Стаття 241. Строки попереднього розгляду справи
Стаття 244. Рішення судді за результатами попереднього розгляду справи
Стаття 245. Призначення справи до судового розгляду
Стаття 246. Повернення справи на додаткове розслідування
Стаття 248. Закриття справи
Стаття 249. Зупинення справи і направлення її за підсудністю
Стаття 249-1. Повернення справи прокурору
Стаття 251. Особливості попереднього розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого
Стаття 253. Питання, які підлягають вирішенню суддею в зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду
Стаття 254. Вручення підсудному копії обвинувального висновку і повідомлення про день розгляду справи в суді
Стаття 255. Забезпечення права на ознайомлення з матеріалами справи
Стаття 256. Строки призначення справи до розгляду в суді

Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Стаття 257. Безпосередність, усність судового розгляду
Стаття 258. Незмінність складу суду при розгляді справи
Стаття 259. Запасний народний засідатель
Стаття 260. Головуючий в судовому засіданні
Стаття 261. Рівність прав сторін у судовому розгляді
Стаття 262. Участь підсудного в судовому розгляді
Стаття 263. Права підсудного під час судового розгляду
Стаття 264. Участь прокурора в судовому засіданні
Стаття 266. Участь захисника в судовому розгляді
Стаття 267. Участь потерпілого в судовому розгляді
Стаття 268. Участь цивільного позивача і цивільного відповідача в судовому розгляді
Стаття 270. Участь перекладача в судовому розгляді
Стаття 270-1. Участь спеціаліста в судовому розгляді
Стаття 271. Розпорядок судового засідання
Стаття 272. Заходи, які застосовуються до порушників порядку судового засідання
Стаття 273. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні
Стаття 274. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді
Стаття 275. Межі судового розгляду
Стаття 276. Вирішення питання про нове обвинувачення
Стаття 277. Зміна обвинувачення в суді
Стаття 278. Вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності іншої особи
Стаття 279. Вирішення питання про притягнення до відповідальності за завідомо неправдиві показання, неправильний переклад і неправдивий висновок
Стаття 280. Відкладення і зупинення розгляду справи
Стаття 281. Направлення справи на додаткове розслідування
Стаття 282. Закриття справи

Глава 25 ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
Стаття 283. Відкриття судового засідання
Стаття 284. Перевірка явки учасників судового розгляду
Стаття 285. Роз’яснення перекладачеві його обов’язків
Стаття 286. Встановлення особи підсудного і часу вручення йому копії обвинувального висновку
Стаття 287. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу
Стаття 288. Наслідки неявки підсудного
Стаття 289. Наслідки неявки прокурора, громадського обвинувача, захисника чи громадського захисника
Стаття 290. Наслідки неявки потерпілого
Стаття 291. Наслідки неявки цивільного позивача
Стаття 292. Наслідки неявки свідків і експертів
Стаття 292-1. Допит осіб, які з’явилися в судове засідання, при відкладенні розгляду справи
Стаття 293. Видалення свідків із залу суду
Стаття 294. Роз’яснення прав підсудному
Стаття 295. Роз’яснення прав і обов’язків особам, що беруть участь у справі
Стаття 296. Заявлення і розв’язання клопотань

Глава 26 СУДОВЕ СЛІДСТВО
Стаття 297. Початок судового слідства
Стаття 298. Роз’яснення підсудному суті обвинувачення
Стаття 299. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження
Стаття 300. Допит підсудного
Стаття 301. Оголошення показань підсудного
Стаття 301-1. Перехід до судових дебатів після допиту підсудного
Стаття 302. Роз’яснення свідкові і потерпілому їх прав та обов’язків
Стаття 303. Допит свідка
Стаття 304. Додатковий і повторний допит свідка
Стаття 305. Право свідка використовувати нотатки
Стаття 306. Оголошення показань свідка
Стаття 307. Допит неповнолітнього свідка
Стаття 308. Допит потерпілого
Стаття 309. Пред’явлення для впізнання
Стаття 310. Проведення експертизи в суді
Стаття 311. Допит експерта в суді
Стаття 312. Проведення додаткової або повторної експертизи
Стаття 313. Огляд речових доказів
Стаття 314. Огляд і оголошення документів
Стаття 315. Огляд місця події
Стаття 315-1. Судові доручення
Стаття 316. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності підсудного
Стаття 317. Закінчення судового слідства

Глава 27 СУДОВІ ДЕБАТИ І ОСТАННЄ СЛОВО ПІДСУДНОГО
Стаття 318. Порядок судових дебатів
Стаття 319. Останнє слово підсудного
Стаття 320. Видалення суду для постановлення вироку

Глава 28 ПОСТАНОВЛЕННЯ ВИРОКУ
Стаття 321. Постановлення вироку ім’ям держави
Стаття 322. Таємниця наради суддів
Стаття 323. Законність і обгрунтованість вироку
Стаття 324. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку
Стаття 325. Порядок наради суддів
Стаття 326. Відновлення судового слідства
Стаття 327. Види вироків
Стаття 328. Розв’язання цивільного позову
Стаття 329. Забезпечення цивільного позову
Стаття 330. Вирішення питання про речові докази
Стаття 331. Вирішення питання про судові витрати
Стаття 332. Складання вироку
Стаття 333. Вступна частина вироку
Стаття 334. Мотивувальна частина вироку
Стаття 335. Резолютивна частина вироку
Стаття 337. Визначення міри покарання за сукупністю злочинів
Стаття 338. Обчислення строку відбуття покарання
Стаття 339. Підписання вироку і окрема думка
Стаття 340. Окрема ухвала суду першої інстанції
Стаття 341. Проголошення вироку 35
Стаття 342. Звільнення підсудного з-під варти за вироком суду
Стаття 343. Застосування запобіжного заходу до набрання вироком законної сили
Стаття 344. Вручення копії вироку засудженому і виправданому
Стаття 345. Надання родичам дозволу на побачення з засудженим
Стаття 346. Заходи піклування про неповнолітніх дітей і збереження майна засудженого

Розділ четвертий ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПЕРЕВІРЦІ ВИРОКІВ, ПОСТАНОВ І УХВАЛ СУДУ
Глава 29 ПОДАЧА АПЕЛЯЦІЙ
Стаття 347. Судові рішення, на які може бути подана апеляція
Стаття 348. Особи, які мають право подати апеляцію
Стаття 349. Порядок і строки апеляційного оскарження
Стаття 350. Зміст апеляції
Стаття 351. Повідомлення про апеляцію
Стаття 352. Залишення апеляції без руху і розгляду
Стаття 353. Наслідки порушення строку на апеляційне оскарження та порядок його відновлення
Стаття 354. Наслідки подання апеляції
Стаття 355. Доповнення, зміна і відкликання апеляції

Глава 30 РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА АПЕЛЯЦІЄЮ
Стаття 356. Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку
Стаття 357. Попередній розгляд справи апеляційним судом
Стаття 358. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою справи до апеляційного розгляду
Стаття 359. Інші рішення апеляційного суду, які можуть бути прийняті при попередньому розгляді справи
Стаття 360. Строки розгляду справи в апеляційному суді
Стаття 361. Виклик до суду апеляційної інстанції
Стаття 362. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції
Стаття 363. Відновлення судового слідства
Стаття 364. Закриття апеляційного провадження
Стаття 365. Обсяг перевірки справи апеляційним судом
Стаття 366. Результати розгляду справи в апеляційному суді
Стаття 367. Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови
Стаття 368. Однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства
Стаття 369. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам справи
Стаття 370. Істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону
Стаття 371. Неправильне застосування кримінального закону
Стаття 372. Невідповідність призначеного судом покарання ступені тяжкості злочину та особі засудженого
Стаття 373. Зміна вироку (постанови) апеляційним судом
Стаття 374. Скасування вироку (постанови) з поверненням справи прокурору, на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд
Стаття 375. Розгляд справи судом першої інстанції після скасування вироку (постанови)
Стаття 376. Закриття справи апеляційним судом
Стаття 377. Зміст ухвали апеляційного суду
Стаття 378. Вирок (постанова) апеляційного суду
Стаття 379. Складання ухвали, постанови, вироку, оголошення ухвали (постанови) і проголошення вироку апеляційного суду
Стаття 380. Окрема ухвала апеляційного суду
Стаття 381. Звернення до виконання ухвали, вироку, постанови апеляційного суду
Стаття 382. Порядок перевірки ухвал суду і постанов судді

Глава 31 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 383. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку
Стаття 384. Особи, які мають право на касаційне оскарження
Стаття 385. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку
Стаття 386. Строки касаційного оскарження
Стаття 387. Порядок касаційного оскарження
Стаття 388. Рух справи в касаційній інстанції
Стаття 389. Наслідки надходження касаційних скарг і порядок призначення їх до касаційного розгляду
Стаття 390. Доповнення, зміна і відкликання касаційних скарг
Стаття 391. Особи, які беруть участь у розгляді справи в касаційному порядку
Стаття 392. Строки розгляду справи у касаційному суді
Стаття 393. Прийняття касаційним судом нових матеріалів
Стаття 394. Розгляд справи касаційним судом
Стаття 395. Обсяг перевірки справи касаційним судом
Стаття 396. Результати розгляду справи судом касаційної інстанції
Стаття 397. Недопустимість погіршення становища засудженого чи виправданого
Стаття 398. Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали чи постанови
Стаття 399. Обов’язковість вказівок касаційної інстанції
Стаття 400. Розгляд справи після скасування вироку, постанови чи ухвали
Стаття 400-1. Закриття справи касаційним судом
Стаття 400-2. Ухвала касаційного суду
Стаття 400-3. Звернення ухвали до виконання

Глава 32 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 400-5. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
Стаття 400-6. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
Стаття 400-7. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Стаття 400-8. Дії прокурора по відновленню справи в зв’язку з нововиявленими обставинами
Стаття 400-9. Порушення питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Стаття 400-10. Порядок розгляду справ за нововиявленими обставинами

Глава 32-1. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Стаття 400-11. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
Стаття 400-12. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
Стаття 400-13. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України
Стаття 400-14. Строк подання заяви про перегляд судових рішень
Стаття 400-15. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
Стаття 400-16. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
Стаття 400-17. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Стаття 400-18. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження
Стаття 400-19. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
Стаття 400-20. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Стаття 400-21. Повноваження Верховного Суду України
Стаття 400-22. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
Стаття 400-23. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
Стаття 400-24. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
Стаття 400-25. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України

Розділ п’ятий ВИКОНАННЯ ВИРОКУ, УХВАЛИ І ПОСТАНОВИ СУДУ
Глава 33 ВИКОНАННЯ ВИРОКУ, УХВАЛИ І ПОСТАНОВИ СУДУ
Стаття 401. Набрання вироком законної сили та його виконання
Стаття 402. Набрання ухвалою і постановою суду законної сили та їх виконання
Стаття 403. Обов’язковість вироку, ухвали і постанови суду
Стаття 404. Порядок звернення вироку до виконання
Стаття 405-1. Порядок виконання закону, який звільняє від покарання або пом’якшує покарання
Стаття 406. Зарахування в строк покарання часу перебування засудженого в лікувальній установі
Стаття 407. Порядок застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і заміни невідбутої частини покарання більш м’яким
Стаття 407-1. Порядок звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
Стаття 408. Звільнення від покарання за хворобою
Стаття 408-1. Порядок звільнення від покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку
Стаття 408-2. Порядок скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням
Стаття 408-3. Порядок скасування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
Стаття 409. Суд, що вирішує питання, зв’язані з виконанням вироку
Стаття 410. Порядок заміни штрафу покаранням у виді громадських або виправних робіт, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні
Стаття 410-1. Порядок тимчасового залишення засудженого в слідчому ізоляторі на гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи в тюрмі і переведення з установи виконання покарань в слідчий ізолятор на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Стаття 411. Порядок вирішення питань, зв’язаних з виконанням вироку
Стаття 411-1. Порядок застосування судом примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами, і його припинення
Стаття 413. Визначення порядку застосування покарання при наявності декількох вироків
Стаття 414. Порядок розгляду судом клопотання про зняття судимості
Стаття 415. Нагляд за законністю виконання вироків та інших судових рішень

Розділ шостий ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Глава 34 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Стаття 416. Підстави до застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття 417. Порядок провадження досудового слідства в справах про діяння неосудних або обмежено осудних осіб
Стаття 418. Дії прокурора в справах неосудних або обмежено осудних осіб
Стаття 419. Порядок судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття 420. Питання, які вирішуються судом у справах про застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття 421. Рішення суду в справах про застосування примусових заходів медичного характеру
Стаття 422. Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру
Стаття 423. Відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої були застосовані примусові заходи медичного характеру
Стаття 424. Оскарження ухвали, постанови судді або суду про застосування, скасування чи зміну примусових заходів медичного характеру

Розділ сьомий ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ
Глава 35 ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ
Стаття 425. Здійснення провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів
Стаття 426. Порядок надіслання матеріалів до суду
Стаття 430. Порушення справи прокурором
Стаття 431. Розгляд справи в суді

Розділ восьмий ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
Глава 36 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
Стаття 432. Порядок провадження в справах про злочини неповнолітніх
Стаття 433. Обставини, що підлягають встановленню в справах про злочини неповнолітніх
Стаття 434. Затримання та взяття під варту неповнолітнього
Стаття 436. Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи
Стаття 437. Порядок виклику неповнолітнього обвинуваченого
Стаття 438. Пред’явлення обвинувачення і допит неповнолітнього обвинуваченого
Стаття 439. Виділення справи про злочин неповнолітнього в окреме провадження
Стаття 440. Пред’явлення матеріалів справи неповнолітньому обвинуваченому
Стаття 441. Участь законного представника неповнолітнього підсудного в судовому розгляді
Стаття 442. Участь у судовому розгляді представників служби у справах неповнолітніх та міліції у справах неповнолітніх
Стаття 443. Участь у судовому розгляді представників підприємств, установ і організацій
Стаття 444. Видалення неповнолітнього підсудного з залу судового засідання
Стаття 445. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку
Стаття 446. Зміст вироку
Стаття 447. Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру
Стаття 448. Питання, які підлягають вирішенню судом у справах про застосування примусових заходів виховного характеру
Стаття 449. Оскарження ухвали, постанови суду про застосування примусових заходів виховного характеру

Розділ дев’ятий ВИДАЧА ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЯ)
Глава 37 ВИДАЧА ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЯ)
Стаття 450. Визначення термінів
Стаття 451. Загальні умови видачі особи (екстрадиції)
Стаття 452. Центральні органи щодо видачі особи (екстрадиції)
Стаття 453. Порядок підготовки документів та направлення запитів
Стаття 454. Межі кримінальної відповідальності виданої особи
Стаття 455. Зарахування строку тримання виданої особи під вартою
Стаття 456. Інформування про результати провадження у справі стосовно виданої особи
Стаття 457. Тимчасова видача
Стаття 458. Особливості тримання під вартою
Стаття 459. Особливості участі захисника у процесі видачі особи (екстрадиції)
Стаття 460. Особливості участі перекладача у процесі видачі особи (екстрадиції)
Стаття 461. Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України
Стаття 462. Тимчасовий арешт
Стаття 463. Екстрадиційний арешт
Стаття 464. Припинення тимчасового або екстрадиційного арешту
Стаття 465. Проведення екстрадиційної перевірки
Стаття 466. Відмова у видачі особи (екстрадиції)
Стаття 467. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію)
Стаття 468. Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію)
Стаття 469. Відстрочка передачі
Стаття 470. Фактична передача особи


Доповнення: Якщо в даному кодексі ви не знайдете тієї чи іншої статті, то це означає, що дана стаття була в виключена з даного кодексу законодавчими органами.
Оставьте свой комментарий
Заходите в гости на мой сайт

  главная   опыт работы   опыт работы 2   работа милиции   юридическая консультация
  Примеры жизненных ситуаций   Карта сайта
29 a href= br